הקוד האתי

הקוד האתי של קבוצת אופל בלאנס

חברת אופל בלאנס פועלת מיום הקמתה להכשרת עובדיה ומנהליה לפעול בתרבות עסקית נאותה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. החברה אינה מגלה כל סובלנות להפרה של כללי אתיקה והתנהלות מול עובדיה ומנהליה.

לאור מדיניות ברורה זו של אופל בלאנס, התקבלה החלטה באופל בלאנס לקבע מערכת ערכים וכללי אתיקה, המהווים את הקוד האתי על פיו יפעלו מנהלי ועובדי אופל בלאנס, חברי ההנהלה, חברי הדירקטוריון וכן כל נציג הפועל מטעם אופל בלאנס.

אופל בלאנס מאמינה כי פרסום הקוד האתי, יגבש בין היתר סביבת עבודה תרבותית ונכונה בין עובדי אופל בלאנס ותפעל לסינרגיה ויחסי אמון גבוהים בין אופל בלאנס לבין בעלי המניות והמשקיעים באופל בלאנס.

הקוד האתי של אופל בלאנס הינו חלק מתעודת הזהות הציבורית ומפורסם במטרה להתמיד ולשמור על הרמה האתית הגבוהה באופל בלאנס.

כאמור, תהליך הטמעת הקוד האתי בקרב עובדי ומנהלי אופל בלאנס מהווה שלב נוסף וחשוב בקביעת ערכי התרבות הארגונית של אופל בלאנס, המשלבת אחריות כלפי לקוחותיה ועובדיה, שאיפה למצוינות ומקצועיות, למידה מתמדת של צרכי הלקוחות, שמירה על אוירה משפחתית הנהוגה באופל בלאנס מיום הקמתה, אמון אישי גבוה ונאמנות, תקשורת פתוחה בין כלל עובדי ומנהלי אופל בלאנס.

עם כניסתו לתוקף של קוד אתי זה, מתחייבים כל עובדת ועובד באופל בלאנס לפעול על פיו ולקיים את האמור בו.

  1. אופל בלאנס דוגלת בהקפדה יתרה על חוקי מדינת ישראל ופועלת בצמוד עם כל רשויות האכיפה והגורמים הרלוונטיים, העוסקים בפיקוח פעילות השירותים החוץ בנקאיים וכמובן שאין בכללים אלה להחליף את מערך החוקים והתקנות, אלא להוסיף עליהם בדרך של קביעת מערך כללי אתיקה והתנהלות לעובדי החברה ומנהליה.
  1. אופל בלאנס מאמינה שכל עובד בחברה הינו עולם ומלואו ומכאן, כל עובד הוא אדם הזכאי ליחס של כבוד אנושי בסיסי בכל מקום בו הוא מצוי.

משכך אופל בלאנס דוגלת בסביבת עבודה נטולת כל הפליה מטעמי גזע, דת, מין, לאום, נטייה מינית, גיל או מוגבלות גופנית.

על כלל עובדי אופל בלאנס לנהוג בכבוד, בנימוס ובסובלנות האחד כלפי השני וכמובן עם מי שעובדי אופל בלאנס באים במגע, בין אם לקוחות אופל בלאנס, ספקיה וכל גורם הבא    עם אופל בלאנס במגע.

על כלל העובדים לשמור על תרבות שיחה ודיון נאותים, לפעול לקידום מטרותיו ובקשותיו של הלקוח, תוך שמירה על כבודו וזכויותיו, תוך ביצוע העבודה באופן מקצועי, יעיל ואמין ומתוך יושרה מלאה ושמירה על המרחב האישי של האחר.

  1. על עובדי החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה חשש לניגוד ענייניים ועל עובדי אופל בלאנס חלה החובה לדווח ולמסור מידע מלא בגין כל אירוע בו מתקיים חשש לניגוד עניינים.
  1. על כל מנהלי החברה וכן כל עובד אליו כפופים עובדים אחרים, חל איסור מוחלט לנצל את מעמדם לרעה כלפי הכפופים להם בכל עניין אישי או אחר אשר אינו קשור לפעילות אופל בלאנס.
  1. חל איסור מוחלט על עובדי החברה ומנהליה לקבל טובות הנאה אישיות, בין אם בכסף או בשווה כסף בגין כל פעולה הקשורה בעבודתם באופל בלאנס.

כמו כן, חל איסור מוחלט על עובדי ומנהלי אופל בלאנס לקדם את מטרות אופל בלאנס באמצעות תשלומי סיוע לרשויות הממשלתיות ואחרות איתם אופל בלאנס באה במגע.

  1. מנהלי החברה, עובדיה וספקי השירותים באופל בלאנס מחויבים בשמירה על סודיות מוחלטת הקשורים במידע השייך לאופל בלאנס.

על כל עובדי החברה לנקוט באמצעי זהירות סבירים להגנה על המידע בבעלות אופל בלאנס על מנת להבטיח שסודות החברה ומידע אודות לקוחות אופל בלאנס לא יועברו   לצדדים שלישיים אחרים אינם קשורים.

  1. חל איסור על עובדי החברה ליטול אחריות בנושאים בהם הם אינם מוסמכים, אלא לפעול רק בהתאם להרשאות ולזכויות החתימה באופל בלאנס.
  1. על עובדי החברה, מנהליה וחברי הדירקטוריון חלה חובה לעמוד בדרישות החוק ונהלי אופל בלאנס האוסרים על שימוש במידע פנים ושומרים על סודיות מוחלטת בכל עניין של אופל בלאנס אשר אינו ידוע לציבור וכן מחויבים בדיווח לממונים באופל בלאנס על כל מידע מהותי אשר מגיע לעובדי ומנהלי אופל בלאנס ואשר משפיע או שיש בו להשפיע על הדיווחים הציבוריים בהם חבה אופל בלאנס.
  1. קיום הוראות הקוד האתי חל על כלל עובדי אופל בלאנס, חברי ההנהלה וחברי הדירקטוריון ויש לראות בקוד האתי כחלק בלתי נפרד מתרבות הניהול של אופל בלאנס.
  1. הממונה על הקוד האתי מטעם אופל בלאנס היא טל בן שטרית- קצינת ציות.

הממונה יהיה אחראי על הטמעת הקוד האתי בעובדי ומנהלי החברה והינו עומד לרשות עובדי ומנהלי החברה בכל עניין הקשור בהטמעת הקוד האתי והבנתו.

Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page

נציג שלנו יחזור אליכם בשעות הפעילות

נציג שלנו יחזור אליכם בשעות הפעילות

בקשתכם נקלטה בהצלחה

דילוג לתוכן