מדיניות פרטיות

אנו, קבוצת אופל בלאנס, שמוחזקת על ידי חברת אופל בלאנס השקעות בע"מ, ח.פ. 513734566 (להלן: "החברה") מכבדים את הפרטיות של המשתמשים של אתר האינטרנט של החברה www.opalbalance.co.il (להלן: "האתר") ו/או האפליקציה אופל בלאנס
(להלן: "האפליקציה") (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").

החברה עושה כל שביכולתה על מנת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה באפליקציה ו/או באתר.

המונחים  שיופיעו בהצהרת פרטיות זו תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש באתר ובאפליקציה שאותם ניתן למצוא בכתובת מדיניות-פרטיות/https://opalbalance.co.il  (להלן: "תנאי השימוש"), זול אם אלו הוגדרו אחרת מפורשות בהצהרת פרטיות זו.

הצהרת הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

הסכמה:

בעצם הכניסה לאתר ו/או לאפליקציה, הורדת האפליקציה למכשיר נייד (כולל טאבלטים למיניהם) ו/או התחברות אליה ו/או בשימוש באפליקציה ו/או באתר מעיד המשתמש על היכרות עם האמור במדיניות הפרטיות ומביע את הסכמתו לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות בדבר איסוף המידע האישי של המשתמש ולעיבודו.

אם המשתמש מסרב לתנאי מהתנאים המפרטים להלן, הוא מחויב מיידית להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באפליקציה ו/או באתר, וכן הוא מחויב להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלו (כולל טאבלטים למיניהם).

 

המידע שנאסף באפליקציה ו/או באתר:

החברה רשאית לאסוף שני סוגי מידע מהמשתמשים באפליקציה ן/או באתר:

 1. מידע אנונימי ולא מזוהה (להלן: "מידע כללי"). מידע כללי הוא כל מידע גלוי שזמין לחברה בעת עשיית שימוש באפליקציה על ידי המשתמש, ללא יכולת זיהוי של המשתמש. מידע כללי כולל מידע אנונימי, טכני ומידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים באפליקציה, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילות המשתמש באפליקציה, סוג מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד (כולל טאבלטים למיניהם), שפת המכשיר, זרם הקשות (Click – Stream), דף ההפניה (Referral URL), שפת המקלדת וכיוב' נתונים "יבשים" ולא מזוהים.
 1. מידע שהחברה אוספת וניתן לזיהוי אודות המשתמש (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ולרוב נושא אופי פרטי או רגיש ובכלל כך:

א. כתובת IP Address שלהם, שנמסרת באופן אוטומטי על ידי המכשיר שבו הם עושים שימוש  (או כתובת ה – Mac 
   שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נועד לאפשר את שיפור חוויית
   המשתמשים ולמטרות אבטחה.

ב. מידע אישי שנמסר על ידי משתמשים באופן מודע, מרצונם החופשי במהלך השימוש באפליקציה; פרטים שנמסרו
   בטופס פתיחת חשבון שבאפליקציה,

ג. ייתכן ובעתיד ניתן יהיה להתחבק באמצעות רשת חברתית אליה המשתמש מחובר (להלן: "הרשת החברתית").
   במקרה שכזה, הרשת החברתית עשויה, בכפוף למדיניות שלה למסור מידע שונה, שיכול להיחשב כמידע כללי ו/או
   כמידע אישי, לבקשת החברה. ייתכן ובהתאם למדיניות של הרשת החברתית, המשתמש יתבקש לאשר הרשאות שונות
   לשם מסירת המידע על הרשת החברתית לחברה ובמקרה שכזה, ככל שהמשתמש יאפשר מסירת המידע לרשת
   החברתית, הרשת החברתית תוכל למסור מידע כולו ו/או חלקו ו/או מקצתו לחברה וללא כל תלונה ו/או תביעה עתידית
   שתופנה על ידי המשתמש כלפי החברה.

   ככל שהמשתמש לא מעוניין באופציה זו, ככל שהיא תהיה  קיימת בעתיד, עליו להימנע מחיבור חשבונו ברשת
   החברתית לאפליקציה ולהמשיך להתחבר לאפליקציה על ידי פרטים מזהים שיתבקש על ידי האפליקציה.

ד. צבירת מידע אודות מנהגיו של המשתמש ו/או הרגי הגלישה שלו ו/או מוצרים ושירותים שנרכשו על ידו ו/או מידע 
   ופרסומות שנצפו על ידו ו/או פרטים שיושארו על ידו בעת רכישות באמצעות ו/או בתוך האפליקציה.

ה. אינפורמציה שתימסר בטופס יצירת קשר, בין אם זו מנדטורית ובין אם כזו שתימסר עצמאית על ידי המשתמש.

ו. גישה למיקום המכשיר הנייד. החברה תהא רשאית לקבל גישה למידע בנוגע למיקום המכשיר הנייד, כל עוד 
   האפליקציה מופעלת  במכשיר הנייד (גם אם היא תפעל ברקע). השימוש במיקום נעשה על מנת לזהות את הסניף
   ו/או הסניפים הקרובים. ניתן לבטל שירותי מיקום באמצעות הגדרות המכשיר.

ז. המשתמש לא חייב למסור מידע אישי על פי חוק. המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי
   שיסופק לחברה נמסר מרצונו החופשי, על מנת שהחברה תוכל לספק עבורו את השירותים המוצעים
   באפליקציה.

   המשתמש מסכים כי החברה תשמור את המידע שיסופק על ידו לנו במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין) ובהתאם 
   למטרות שפורטו לעיל.

ח. משתמש שיבקש להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יוכל
   לעשות כן בהודעה בכתב לחברה להודיע על כך לחברה
   בהתאם להוראות כל דין.

ט. השימוש במידע לגבי משתמש ייעשה בהתאם למטרות
    מאגרי המידע של החברה שיעודכנו על פי הצורך ושיקול 
    דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם להוראות הדין.

 

דרכי איסוף המידע:

המידע ייאסף על ידי החברה בעצמה ו/או על ידי ספקים חיצוניים עימם החברה תתקשר לצורך כך. המידע ייאסף בשתי דרכים אפשריות:

 1. בעת כניסת המשתמש לאפליקציה והשימוש בה. בעת הכניסה לאפליקציה החברה מקבלת על כך אינדיקציה ויכולה לאסוף מידע אודות המשתמש.
 2. מידע שהמשתמש שיתף בו את החברה מרצונו החופשי, בין על ידי ביצוע פעולות שונות בתוך האפליקציה ו/או פנייה לחברה באמצעות האפליקציה ובין על ידי חיבור לרשת החברתית, ככל שאפשרות זו תהיה פתוחה לשימוש בעתיד.

מטרות איסוף ושימוש במידע:

 1. החברה עשויה ויכולה להשתמש במידע הכללי לצרכים המפורטים להלן:

א. שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים ו/או לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האפליקציה והשירותים
   הניתנים בה.

ב. לספק את שירותי האפליקציה.

 1. החברה עשויה ויכולה להשתמש במידע האישי לצרכים המפורטים להלן:

א. הענקת שירותים למשתמש.

ב. להתאים את האפליקציה, לפתח ולשפר אותה והשירותים הניתנים במסגרתה.

ג. להעניק הטבות או הנחות, בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש.

ד. לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר ו/או
   הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות טקסט (SMS ו/או
   ווטסאפ ו/או באמצעות כל שירות הודעות אחרות) ו/או הודעות בין אם באמצעות החברה עצמה ובין אם באמצעות
   צדדים שלישיים, בין אם יש בין החברה לבינם קשרים עסקיים ובין אם לאו וכן לטובת פנייה (כללית או אישית)
   ללקוחות ו/או למשתמשים בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על ידי החברה ו/או על
   ידי מי מטעמה ו/או מי שייכנס בנעליה ו/או יהיה שלוח של החברה בין אם צדדים שלישיים אלו יהיו קשורים בכל דרך
   שהיא לחברה ובין אם לאו.

   המשתמש יוכל לבטל את ההרשאה לקבל הודעות PUSH דרך שינוי ההגדרות במכשירו האישי ובהתאם להנחיות
   והוראות רלוונטיות ופרטניות של מכשירו הסלולרי.

ה. להשיב לשאלות המשתמש בנוגע לאופן השימוש באפליקציה ולהעניק שירותי תמיכה טכנית, במידת הצורך
   ועל פי שיקול דעתה של החברה.

ו. קבלת מידע כללי אודות מיקומו של המכשיר הסלולארי של המשתמש, בין אם  לצרכי אבטחת מידע ובין אם לצורך ידיעת
  מיקומו של המשתמש.

ז. התאמת פרסום אישית, שתוצג לעיני המשתמש, על פי פילוח שייעשה על ידי החברה.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים:

החברה תהא רשאית לשתף את המידע עם צדדים שלישיים, בין היתר במקרים שיפורטו להלן כולם ו/או מקצתם ו/או חלקם:

א. לצורך עמידה בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים שיפוטיים ו/או מעין שיפוטיים ולרבות לצורך היעתרות
   לבקשה של רשות מדינתית ו/או עירונית וכפוף לכל דין.

ב. לצורך אכיפת מדיניות הפרטיות של החברה ו/או את תנאי השימוש של החברה, ובכלל כך לצורך גילוי ו/או התחקות
   אחר הפרה אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש.

ג. לצורך גילוי ו/או מניעה ו/או טיפול בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה וביטחון וכן בבעיות טכניות.

ד. לצורך מענה לבקשות תמיכה טכנית ו/או אחרות של משתמשים.

ה. לצורך התגוננות מפני תביעה, דרישה או טענה כי השימוש בתכני האפליקציה נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות
   כלשהן, שאינן של החברה.

ו.  לצורך התגוננות מפני תביעה, דרישה או טענה כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני
   וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה.

ז. לצורך הגנה על הזכויות ו/או הקניין ו/או ביטחונה  האישי של החברה ו/או של המשתמשים ו/או של הציבור בכללותו.

ח. לצורך מסירת מידע עקב שינוי שליטה בחברה, לנוכח מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסי החברה.

ט. לצורך איסוף, החזקה ו/או ניהול של מידע אישי על ידי צדדים שלישיים שיעניקו שירותים לחברה, בין אם צדדים אלו
   קשורים לחברה ובין אם לאו על פי צרכיי החברה ו/או הצדדים השלישיים, גם אם דיני הגנת הפרטיות ו/או הגנת
   המידע במדינות שבהן הצדדים השלישיים פועלים שונים מאלו של מדינת ישראל.

י. לצורך מתן אפשרות לביצוע תשלומים באמצעות ספקי שירותי סליקה.

יא. שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת השירותים

יב. על פי אישור מפורש של המשתמש טרם גילוי המידע על ידי החברה.

 1. יובהר ולמען הסר ספק כי החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע כללי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך בקבלת כל אישור אחר ו/או נוסף מטעם המשתמש.

שינוי או מחיקה של מידע אישי:

 1. ככל שמשתמש יבקש לשנות ו/או לעדכן ו/או למחוק מידע אישי שהועבר על ידו לחברה, אזי יהיה עליו לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת opal@opalbalance.com ולפרט את בקשתו.
 2. עם קבלת הפנייה, החברה תנקוט מאמץ סביר להיעתר לה וזאת בהתאם לדיני הפרטיות החלים. יוער כי מידע שיועבר על ידי החברה לצדדים שלישיים טרם הפנייה אליה, ייתכן ולא יהיה בשליטתה ו/או ביכולתה להסירם ו/או לשנות אותם ו/או למחוק אותם.
 3. יובהר כי אלא אם כן המשתמש יורה לחברה אחרת, החברה תהא רשאית להחזיק במידע האישי של המשתמש, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבעטיה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, לצורך עמידה בדרישות ו/או חובות ו/או התחייבויות משפטיות ו/או עסקיות ו/או לפתרון סכסוכים ו/או לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים ובהתאם להוראות כל דין.

 

קטינים:

 1. האחריות על השימוש באפליקציה על ידי מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים הינה על האפוטרופוס החוקי שלו.
 2. אין באפשרות החברה לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל שמונה עשרה (18) ולרוב החברה תסתמך על הצהרת המשתמש עצמו, שאותה החברה רשאית לדרוש בכל שלב.
 3. הורה ו/או אפוטרופוס שיבחר להתקין את האפליקציה על מכשיר שאינו בשליטתו ו/או בחזקתו, נוטל על עצמו את האחריות המלאה בדבר פעולה זו על כל המשתמע והנובע מכך ולחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא לקרות כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אגב כך וההורה ו/או האפוטרופוס נוטל על עצמו את מלוא האחריות בדבר כך בדרך בלתי מסוייגת ושאינה ניתנת לוויתור ו/או לחזרה בעניין זה כלפי החברה ו/או חברות שקשורות אליה ו/או מי מטעמן ו/או מנהליהן ו/או בעלי מניותיהן.
 4. במקרה שיובא לידיעת החברה כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר ו/או באפליקציה, שלא באישור ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לתכנים הכלולים בהם וזאת מבלי שהדבר יפגע באמור בסעיף 3 לעיל בפרק זה ובאחריות ההורה ו/או האפוטרופוס כביטויה בסעיף 3 לעיל בפרק זה.
 5. החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע כללי ו/או מידע אישי מכל משתמש לרבות אם טרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים ובהתקנת האפליקציה על ידי ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים נותן ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי את הסכמתו לאיסוף המידע הנ"ל.

אבטחה:

 1. החברה משקיעה מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האפליקציה, האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים שמספקים לה שירותי אבטחה).
 2. החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל כדי להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים מתוך מטרה למנוע, עד כמה שניתן בנסיבות העניין, כל שימוש לא מורשה במידע זה, בין אישי ובין כללי.
 3. אף על פי כן, החברה לא יכולה להתחייב ולערוב לכך שלא תהיה גישה בלתי מורשית למידע ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שייגרם עקב גישה לא מורשית למידע, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי.

שירותי צדדים שלישיים:

 1. החברה רשאית להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף ו/או לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף, אישי ו/או כללי, באמצעות האפליקציה וכן לצרכי מתן השירותים באפליקציה, ובכלל זה רכישת שיתבצעו באמצעותה.
 2. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לוודא שהתקשרויותיה עם צדדים שלישיים יהיו עם צדדים שלישיים שמפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף ו/או אחסון ו/או עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע כללי, אך לא יכולה להתחייב כי כל הצדדים השלישיים יהיו בעלי מדיניות פרטיות שכזו.
 3.  מדיניות פרטיות זו אינה באה להחליף תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש או מקושר או זמין באמצעות או דרך האתר, לרבות אתרים שבשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן: "אתרים מקושרים"). ככל שהמשתמש בחר לגלוש או להשתמש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא כפוף לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי שימוש אלה. ועל כן מומלץ לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.

טכנולוגיות מעקב:

 1. החברה ו/או צדדים שלישיים שעימם היא תתקשר לצורך כך, יהיו רשאים, בעת השימוש באפליקציה על ידי המשתמש, להשתמש בטכנולוגיה המקובלת ומוכרת כ – "עוגיות (Cookies)" ו/או Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב") כראות עיניה.
 2. טכנולוגיות המעקב יישמרו על המכשיר הנייד (לרבות טאבלט) ו/או על המחשב הנייד ו/או הנייח של המשתמש ותאפשר לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי מתוך מטרה להקל ולפשט את חוויית השימוש באפליקציה.
 3. המשתמש יוכל לבטל ו/או לנטרל את טכנולוגיות המעקב, בהתאם להוראות היצרן של הדפדפן ו/או המחשב ו/או המכשיר הנייד.
 4. יודגש כי מחיקת טכנולוגיות המעקב על ידי המשתמש או מניעת אחסונן ו/או שינוי מאפייני ה – Flash עשויים לפגום בחוויית השימוש באפליקציה ו/או למנוע את יכולת השימוש בה ו/או להגבילה.
 5. מומלץ למשתמש לקרוא בעיון את ההוראות שמצויות בדפדפן או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על מאפיינים אלו.
 6. בדרך כלל טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע כללי, כדוגמת דפי האינטרנט בהם המשתמש ביקר, משך החיפוש וכדו'.
 7. על מנת לבצע פעולות בקשר עם אפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, ניתן יהיה לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.
 8. מבלי לפגוע בכלל הזכויות שמוקנות לחברה על פי תנאי השימוש ו/או הצהרת פרטיות זו ו/או על פי כל דין, היה והחברה תחשוש כי השימוש שנעשה על ידי המשתמש באפליקציה נוגד את תנאי שימוש ו/או הצהרת פרטיות זו ו/או כל דין, כי אז החברה תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באפליקציה, למנוע ממנו גישה לאפליקציה ו/או להעביר את דפוסי ההתנהגות שלו באפליקציה לצדדים שלישיים לבחינתם האם החברה אכן נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש. החברה תוכל בנוסף לנקוט בכל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות משתמשים אחרים.

תכונות חברתיות:

 1. ייתכן והאפליקציה תכלול מאפיינים של רשתות חברתיות.
 2. תכונות אלו יכולות לאפשר אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן: "רשת חברתית" או "פלטפורמה").
 3. רשתות חברתיות והפלטפורמות נוצרו ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה וייתכן שאינם בשליטתה.
 4. ככל שהחברה תבחר לאשר התממשקות עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, זכויות המשתמש בתכונות אלו יהיו כפופות לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית.
 5. תהיה זה מחובתו של המשתמש לקרוא ולהבין תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה הרלוונטית כדי לדעת האם ואיזה מידע נאסף לגבי המשתמש ובדבר האפשרות לשנות את הגדרות הפרטיות בהתאם לרצון המשתמש והגבלות הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה
 6. מחובתו של משתמש שלא יסכים לתנאי השימוש ו/או הצהרת הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה לא לאפשר לאפליקציה של החברה ליצור עמן קשר ו/או להתממשק עימן. יחד עם זאת, המשתמש לא יוכל ליהנות משירותיהם.
 7. מתן אישור לאפליקציה של החברה להתממשק עם רשת חברתית ו/או פלטפורמה תאפשר לחברה למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו (ולהיפך) על מנת שהמשתמש יוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול בין היתר את שם המשתמש ו/או תמונת הפרופיל שלו במדיה החברתית ו/או כל מידע אחר שייתפס בעיני החברה כרלוונטי.
 8. משתמש שיאפשר התממשקות של האפליקציה של החברה עם הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות ו/או הפלטפורמות עשויות לאסוף מידע אישי ו/או כללי אודותיו, על כל המשתמע מכך וזאת בהתאם לתנאי השימוש ו/או הצהרת הפרטיות שלהן.
 9. כניסתו של המשתמש, שימושו באפליקציה והסתמכותו עליה ו/או על שירותים או ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בין המשתמש לבין צדדים שלישיים תהיה באחריות המשתמש בלבד והוא יישא באופן בלעדי בכל תוצאה שתהיה קשורה בכך.
 10. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או תוצאתית לכל נזק ו/או הפסד מוכח או שלא שייגרם למשתמש, אם ייגרם עקב מתן האישור לאפליקציה להתממשק עם רשת חברתית ו/או פלטפורמה אחרת ו/או כל צד שלישי אחר, אף אינו מצויין לעיל ו/או עקב השימוש בהן ו/או בתכונותיהן ו/או במידע שמפורסם בהן.

מידע פרסומי:

 1. המשתמש מסכים כי החברה תעשה שימוש בפרטים שיימסרו על ידו מרצונו החופשי על מנת לשלוח לו הודעות עדכון , כולל מידע שיווקי ו/או מידע פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ומידע אודות שירותים של צדדים שלישיים, בין שהם שותפים עסקיים של החברה ובין אם לאו בדיוור אלקטרוני (דוא"ל) ו/או באמצעות משלוח הודעות טקסט (SMS, ווטסאפ או כל פלטפורמה אחרת שתאפשר משלוח הודעות טקסט), ו/או באמצעות הודעות Push.
 2. המשתמש יוכל לבטל את הסכמתו באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת opal@opalbalance.com או לעקוב אחר הוראות ההסרה שיהיו מצויות בהודעות שיישלחו אליו.
 3. המשתמש מאשר בזאת כי החברה עדכנה אותו כי הוא יכול לסרב לקבל את המידע הפרסומי, כביטוי בפרק משנה זה.

שינויים במדיניות הפרטיות:

 1. הוראות מדיניות פרטיות זו מהוות חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף באמצעותה, ויש לקרוא אותן יחד עם תנאי השימוש של האפליקציה.
 2. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, וכל משתמש מבקש לעקוב אחר שינויים אלו על ידי ביקור בדף זה לעיתים תכופות.
 3. החברה תעשה מאמץ להודיע למשתמשים על שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האפליקציה ו/או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שתימסר לחברה אגב השימוש באפליקציה.
 4. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה תפורסם באתר ו/או באפליקציה ו/או תישלח בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם.
 5. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באפליקציה לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף מיידית, או על פי דרישת הדין הרלוונטי וזאת גם ללא מתן כל התראה מוקדמת.

יצירת קשר והשלמת מידע:

המשתמש יכול ליצור קשר עם החברה על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת opal@opalbalance.com  וזאת הן בנוגע למדיניות פרטיות זו והן בקשר לכל שאלה אחרת שעשויה להתעורר למשתמש אודות האפליקציה ו/או האתר והחברה תעשה מאמץ לענות למשתמש תוך זמן סביר ומקוב

תקנון אתר ואפליקציה

אנו קבוצת אופל בלאנס מברכים אותך על שימושך באתר האינטרנט והאפליקציה "אופל בלאנס".
האתר מספק שירות מקוון המרכז מידע אודות סניפי הרשת, שעות הפעילות ועוד.
כל שימוש באתר ו/או באפליקציה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש") חייב להיעשות על פי התנאים וההוראות המפורטות בתקנון זה.
האתר מנוהל ומתוחזק על ידי מדיה נט 036251445 והאפליקציה מנוהלת ומתוחזקת על ידי חברת אופל בלאנס (2006) בע"מ 513830703.

הגדרות:

 1. קבוצת אופל בלאנס היא קבוצת החברות המחוזקות על ידי חברת אופל בלאנס השקעות בע"מ, ח.פ. 513734566 (להלן: "החברה") וכוללת כל חברה המוחזקת בכל אחוז שהוא במישרין או בעקיפין, לרבות חברות שניתנה להם הזכות לעשות שימוש בשם המסחרי "אופל בלאנס" עם כל תוספת אחריו ו/או כל צד ג' אשר יומחו אליו זכויות ו/או התחייבויות של החברה ואשר מקושרים לאפליקציה ו/או לאתר ו/או לאיזה מהפעילויות שיבוצעו בהם מעת לעת.
 1. "האתר" או "האפליקציה" כהגדרתם לעיל או להלן משמעם אתר האינטרנט של אופל בלאנס, לרבות הדומיין https://opalbalance.co.il/ ולרבות דומיינים משניים המקושרים לאתר האינטרנט של אופל בלאנס וכן כל האפליקציות השונות השייכות לקבוצת אופל בלאנס על גבי או באמצעות טלפונים סלולריים ו/או מכשירי טאבלט.
 1. תנאי השימוש חלים הן ביחס לכל אתרי האינטרנט של החברה והן ביחס לאפליקציות. לא יהא בשימוש פרטני במונח "אתר" או "אתרים" מתחולת האמור ואין בשימוש במונח "אפליקציה" או "אפליקציות" משום הוצאת אתר כלשהו של החברה מתחולת האמור.

הסכמה לתנאי שימוש:

 1. בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר ו/או באפליקציה ו/או קבלת הטבות המצויות באתר או באפליקציה ו/או מימוש מבצעים או הטבות לרכישת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה הנך מתחייב לתנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה. כמשתמש באתר ו/או באפליקציה התנאים יחייבו אותך ואתה מתחייב לפעול בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר ו/או באפליקציה. התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב, שניתן לאכיפה בין החברה לבינך.
 1. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחוייב מיידית להימנע מכניסה, התחברות או שימוש באתר ו/או באפליקציה בכל אופן וככל שנכנסת אליהם עלייך לצאת מיד מהאתר ו/או מהאפליקציה מיידית ולהימנע משימוש בהם בעתיד.
 1. התנאים מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מטבע הדברים הם מתייחסים גם לנשים ויחייבו אותן בכל דבר ועניין.

האתר והאפליקציה – רכישות:

 

 1. האתר והאפליקציה מספקים שירות מקוון המרכז מידע עדכני לגבי סניפי הרשת, שעות פעילותם, דרכי יצירת קשר אירועים ועוד.
  כמו כן, האתר והאפליקציה עשויים להציג מבצעים שונים, הטבות, אירועים לחברי מועדון, הנחות, קופונים ו/או שירותים מקוונים במגוון תחומים.
 1. ייתכן ולצורך השימוש באפליקציה יהיה צורך ברישום מוקדם. השימוש באתר פתוח לציבור הרחב ללא צורך ברישום מוקדם.
 1. האתר ו/או האפליקציה עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, מראה ייחודי לאתר, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים שזמינים באתר או באפליקציה (להלן: "התכנים"). התכנים כולם הינם בבעלות החברה וכל הזכויות בהם שייכות לה ו/או נמסרו לה ברישיון כדין.
 1. האתר ואפליקציה עשויים לכלול דרכים ליצירת קשר עם החברה בטופס ייעודי לכך (להלן: "טופס יצירת קשר").
 1. החברה רשאית בכל עת לעדכן ו/או לשנות מבצע קיים שפורסם באתר ו/או באפליקציה.
 1. ההצעות, הפרסומים והמצבעים שייתכן ויפורסמו מעת לעת באפליקציה ו/או באתר אינם מהווים המלצה ו/או תמריץ לרכישתם והבחירה לרכושם הינה עצמאית ומודעת מצידך.
 1. התמונות המוצגת באתר ו/או באפליקציה הינן לצרכיי המחשה בלבד וייתכן ויימצאו הבדלים בינם לבין הנראות במציאות.

שימושים אסורים:

 1. פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית.
 2. אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה לבצע את הפעולות המפורטות להלן:

א.  להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שבהם לכל 
    מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או          אסורה;

ב.  להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של החברה ו/או נציגיה
    המורשים בכתב ומראש;

ג.  להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מהאפליקציה הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה ובכלל כך הודעות
    קנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®), והנך מתחייב בזאת כי תציית לכל החוקים החלים בעניין זה;

ד. להפר ו/או לפגוע בזכויות של משתמשים אחרים, לרבות בזכותם לפרטיות וזכויות אחרות או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים
    ללא הסכמתם המפורשת, בכל דרך שהיא באופן עצמי ו/או באמצעות תוכנות צד ג' או שימוש באמצעי, בתהליך
   או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ו/או לאפליקציה לטובת לאחזור, ו/או איסוף ו/או שאיבת מידע;

ה.  לפגוע או לשבש את פעולת האתר ו/או האפליקציה ו/או השרתים ו/או הרשתות המאחסנות את האתר ו/או את האפליקציה, או להפר
     כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור;

ו. להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת
   אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתרים שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא
  מדויק אודות האתרים או החברה;

ז. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או האפליקציה;

ח. לעקוף או לנסות לעקוף אמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה;

ט. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות
    דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר ו/או באפליקציה או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע,
   להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה   
   אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה 
   להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש על ידי החברה מראש ובכתב ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו
   במפורש;

י. לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר ו/או אפליקציה אחרת או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש;

יא. ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע
    in-line linking לכל חלק מהאתרים ללא הרשאה מפורשת של החברה בכתב ומראש;

יב. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או לאפליקציה;

יג. להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתרי ו/או לתכנים ו/או לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, תכנת ריגול,
    תוכנת נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים שעשויים להזיק, לפרוץ, להרוס, להפיל, להכשיל או שנועדו
    להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב;

יד. ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתי ו/או ספורדי של כל או חלק מהתכנים המצויים באתר ו/או באפליקציה;

טו. להעתיק בכל דרך שהיא רשימה ו/או מידע המפורסם באתר ו/או באפליקציה, לשימושך האישי. כמו כן מובהר כי, המשתמש לא
     ישתמש במידע זה כאמור ולא יעבירו בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר ו/או לכל צד ג' אחר;

טז. להשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שמפורסמים בהם לכל מטרה לא חוקית, בלתי מוסרית, בלתי מורשית או שאינה הולמת
     את מטרת השימוש באתר ו/או באפליקציה;

יז. ככל שבאתר ו/או באפליקציה יפורסמו תכנים על ידי צדדים שלישיים אין בכך  משום הרשאה לעשות שימוש במדיה כלשהי הכלולה
   בפרסום, ושימוש בלתי מורשה כאמור הינו אסור.

יח. חל איסור מוחלט על יצירת קישור (לינק) לאתר ו/או לאפליקציה אחרים, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של החברה מראש
     ובכתב.

פנייה לחברה באמצעות האתר:

על מנת לפנות לחברה באמצעות האתר, יהיה על המשתמש למלא את טופס יצירת הקשר הנמצא בלינק הבא צור-קשר https://opalbalance.co.il/צור-קשר/ על המשתמש למסור מידע מדויק ומלא בטופס זה.

מדיניות פרטיות:

 1. החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ורואה עצמה מחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמה, בהתאם למדיניות הפרטיות.
 2. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתרים.
 3. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה.
 4. החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה בהתאם למדיניות הפרטיות.
 5. מובהר שעל מנת להיכנס, להתחבר או להשתמש באתר ו/או באפליקציה יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.

קניין רוחני:

 1. האתר ו/או האפליקציה והתכנים שיש בהם הם הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ייקראו ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים.
 2. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה או מי שנתן לה רישיון לעשות שימוש בתכניו.
 3. בכפוף לכלל התנאים המפורטים בתקנון זה, החברה מאפשרת למשתמש זכות אישית הדירה, לא ייחודית, שאינה ניתנה להעברה ושלא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באתר ו/או באפליקציה, בתכנים ובשירותים הקשורים באתר ו/או באפליקציה לצורך פרטי בלבד. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין.
 4. היה והמשתמש יספק לחברה משוב, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתרים
  (להלן: "המשוב"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, כלל עולמי, לא מוגבל בזמן ולא ניתן להעברה לשלב את המשוב ו/או את השלכותיו של המשוב בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה.

בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, במשוב לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. יראו במשוב כמידע כללי, שהוא נחלת הכלל ולא סודי.

המשתמש מצהיר כי המשוב לא כפוף לתנאי רישיון שיש בהם משום חיוב של החברה לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה ככל שהחברה תחליט לשלב את המשוב ו/או השלכותיו באיזה ממוצריה.

 1. המשתמש מאשר בזאת לחברה כי יתכן שהחברה תשמור עותקים של מידע מסוים הנמסר על ידי המשתמש לצרכי גיבוי או לצורך אכיפת התנאים, לרבות ביצוע בדיקות של הפרת התנאים לפי שיקול דעתה של החברה.

סימני מסחר ושמות מסחריים:

 1. הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה באתר ו/או באפליקציה ו/או במסגרת השירותים הניתנים בהם (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או לוגואים של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו.
 2. ככל שיופיעו סימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או סימנים מזהים אחרים ו/או סמלים מסחריים אחרים (לרבות כל לוגו) שעשויים להופיע באתר ו/או באפליקציה שייכים לבעליהם (להלן: "סימני מסחר של צדדים שלישיים").
 3. סימני מסחר של צדדים שלישיים שמופיעים באתר ו/או באפליקציה מוצגים לשם הצגת בלבד ולשם תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת מפורשות, בכתב מראש מהחברה ו/או מצד ג' שהוא בעל סימן המסחר.

 

זמינות האתר והאפליקציה:

 1. מובהר בזאת שזמינות ופונקציונאליות של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותם תלויה בגורמים רבים, שרובם ככולם אינם בשליטתה של החברה לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד).
 2. החברה תעשה כל מאמץ סביר בנסיבות העניין על מנת להבטיח שהאתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים שמסופקים באמצעותם יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים שמסופקים באמצעותם יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.
 3. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה לכל תקלה ו/או אי פעולה סדירה ו/או רציפה ו/או חוסר נגישות לאתר ו/או לאפליקציה מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'), בעיות בתשתית ארצית ו/או מקומית של האינטרנט, שינוי חקיקה אודות דרך פעולתה של רשת האינטרנט או עקב תקלה או טעות של החברה או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר ו/או לאפליקציה באופן אשר ישפיע על זמינותם, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד והיא רשאית להפסיק את פעילות באופן זמני ו/או רציף ו/או לצמיתות מבלי שתהא מחוייבת במתן הסבר כלשהו וללא כל אחריות מצידה.

שינויים באתר ובאפליקציה:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים המופיעים בהם תיקונים, שינויים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת בכל עת שתמצא לנכון על פי ראות עיניה.
 2. החברה ו/או נציגיה יהיו רשאים לשנות ו/או להסיר מבצעים ו/או השירותים שמוצגים באתר ו/או באפליקציה בכל זמן, ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 3. השימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה מהווה ויתור על כל טענה כנגד החברה ו/או נציגיה ו/או בעליה ו/או מנהלי בקשר עם כל הטבה שבוטלה ו/או שאינה ניתנת למימוש מכל סיבה שהיא.
 4. המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגיה ו/או מנהליה ו/או בעלי לא יהיו אחראים כלפיו או כלפי כל צד שלישי עקב כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר ו/או האפליקציה, ו/או שינוי ו/או הפסקת הופעת של התכנים שמופיעים בהם.
 5. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראים, בהתייחס לאתר ו/או לאפליקציה לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון ו/או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם ו/או כל צד ג' שהוא.
 6. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראים לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות עקב הורדת מידע מהאתר ו/או מהאפליקציה.
 7. החברה לא מתחייבת והמשתמש מודע ומסכים לכך שייתכן ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יינתנו כסדרם או שיארעו בהם הפסקות או תקלות או טעויות.
 8. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא שעשוי להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתרים ו/או במקרה של "באגים".
 9. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראים לנזק כלשהו שייתכן וייגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות ו/או מאגרי המידע של החברה ו/או של חברות צד ג' שעימן החברה התקשרה ו/או נותנות לה שירותים בקשר עם האתר ו/או האפליקציה.
 10. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא שעשוי להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שלא בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכדומה ואשר יינבעו עקב השימוש באתר ו/או באפליקציה על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד ג' שהוא.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים:

 1. ייתכן ובאתר ו/או באפליקציה יימצאו קישורים שונים, בין כפרסומת ובין אם לאו שיאפשרו למשתמש לעזוב את האתר ו/או האפליקציה ולעבור לאתר אחר שאינו בבעלות ו/או בשליטת החברה ו/או מי מטעמה (להלן: "אתר צד שלישי").
 2. מובהר שאתר צד שלישי ושירותים המקושרים ו/או המוצעים בו ו/או המופיעים בו אינם בשליטת החברה ו/או מי מטעמה וככל שיימצא קישור באתר ו/או באפליקציה לאתר צד שלישי, הדבר ייעשה לנוחיות המשתמש בלבד.
 3. אין בהכללת קישור שמפנה לאתר צד שלישי משום הזמנה ו/או הצעה כלפי המשתמש לעבור לאתר צד שלישי ו/או אישור מצד החברה ו/או מי מטעמה לחומר שיוצג באתר צד שלישי ו/או להפניות ו/או קישורים ו/או ליניקים ו/או פרסומים שיופיעו באתר צד שלישי וכן אין בהצגת הקישור משום המלצה לרכוש מוצר כלשהו ו/או לקבל שירות כלשהו שמוצעים באתר צד שלישי.
 4. אין בהצגת הקישור ו/או הפרסום שמפנה לאתר צד שלישי כדי להראות ו/או להוכיח קשר כלשהו עם מפעיל אתר צד שלישי.
 5. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראיים לזמינות אתר צד שלישי ו/או אחראיים לגבי אתר צד שלישי ו/או זמינותו ו/או התוכן שיוצג בו לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע באתר צד שלישי או כל הפניה מאתר צד שלישי לאתר ו/או אפליקציה ו/או לינק ו/או פרסום אחר (להלן: "אתר צד רביעי").
 6. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהלי ו/או מי מעובדיה ו/או מי מבעליה לא יהיו אחראים למדיניות הפרטיות ו/או לתקנון ו/או לדרך מתן השירות ו/או למצגים שיוצגו על ידי אתר צד שלישי ו/או אתר צד רביעי, או לדרך תפעולם של אתר צד שלישי ו/או אתר צד רביעי לרבות אופן אבטחתם, איסוף מידע על ידם ו/או כל פעולה אחרת שתבוצע על ידם ואשר אינה בשליטת החברה.
 7. משתמש שיבחר להיכנס לאתר צד שלישי ו/או אתר צד רביעי, ייעשה זאת על דעתו בלבד, בהתאם לתנאים שיוצגו באתר צד שלישי ו/או באתר צד רביעי וכל התקשרות עם אתרים אלו תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ועל חשבונו, ככל שהדבר יהיה רלוונטי.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל קישור בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
 9. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושו או הסתמכותו על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתר ו/או באפליקציה, או כל שירות שיוצע באתר צד שלישי או אתר צד רביעי.

פרסומים מסחריים:

 1. בכניסתו לאתר ו/או לאפליקציה ייתכן ויפורסמו מודעות מסחריות או פרסומיות של צדדים שלישיים.
 2. מידע פרסומי מעין זה שייך לצדדים השלישיים, הוא באחריותם הבלעדית, והוא מוצג כפי שהוא (AS IS) למשתמש.
 3. החברה אינה אחראית על מידע זה, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומות אלו, ובין אם לאו. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר למודעות או פרסומות אלו.

הסרת אחריות:

 1. החברה תעשה את כל המאמצים על מנת שהמידע שמופיע באתר ו/או באפליקציה יימסר כפי שהוא (AS IS) למשתמש.
 2. בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה ו/או בעליה ו/או חברות הקשורות לה ו/או בעלי מניותיהן ו/או נציגי החברה ו/או מנהליה, לא תהיה כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.
 3. החברה ו/או חברות הקשורות לה ו/או מנהליהן ו/או בעלי המניות שלהן ו/או נציגיהן, לא מתחייבים כדלקמן:

א. כי האתר ו/או האפליקציה והתכנים המופעים בהם בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים,
    פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות ו/או שימשיכו להיות כאלו גם בעתיד.

ב. כי הם יתקנו כל שגיאה ו/או תקלה ו/או פגם באתר ו/או באפליקציה.

ג.  כי תוצאות השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים המופיעים בהם יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

 1. החברה ו/או חברות קשורות לה ו/או בעלי מניותיהם ו/או מנהליהן ו/או נציגיהן לא יהיו אחראים לכל תוצאה עקב תקלה טכניות (ובכלל כך בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים – רשימה לא סגורה) אשר נובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים המופעים בהם היא באחריותו הבלעדית.
 2. אם סמכות שיפוט כלשהי לא תאפשר את ההחרגות שהובאו לעיל כולן או מרצתן, הרי שיתר ההחרגות ו/או ההגבלות שלעיל, אשר לא בוטלו ימשיכו לחול.

הגבלת אחריות:

 1. על פי המידה המרבית שקיימת על פי כל דין החברה ו/או חברות הקשורות אליה ו/או בעלי מניותיהן ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או כל נציג מטעמן לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמש או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, אגבי או תוצאתי (ובכלל כך נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק עקב עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (ובכלל כך עילות חוזיות, נזיקיות, אחריות קפידה או אחרות) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או מהאפליקציה ו/או מהתוכן שמופיע בהם לרבות עקב שימוש שנעשה על ידי המשתמש או עקב אי יכולתו של המשתמש להשתמש באתר ו/או באפליקציה, וכן עקב כל מעשה או מחדל של החברה ו/או חברות הקשורות בה ו/או מנהליהן ו/או בעלי המניות שלהן ו/או נציגיהן, שמבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או חברות הקשורות בה ו/או מנהליהן ו/או בעלי המניות שלהן ו/או נציגיהן, הנובעים או הקשורים בתנאים שמפורטים בתקנון זה. האמור בסעיף זה נכון בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם אם לאו.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועל פי המידה המרבית שקיימת על פי כל דין, החבות המצטברת של החברה ו/או חברות הקשורות אליה ו/או בעלי מניותיהן ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או כל נציג מטעמן עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים המופיעים בהם, תוגבל לסכום ששולם על ידי המשתמש (אם שולם) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של מאה (100) שקלים חדשים, לפי הגבוה מבין השניים.
 3. אם סמכות שיפוט כלשהי לא תאפשר את ההחרגות שהובאו לעיל כולן או מרצתן, הרי שיתר ההחרגות ו/או ההגבלות שלעיל, אשר לא בוטלו ימשיכו לחול.

תיקון שגיאות:

 1. למרות שבתהליך פרסום הידיעות והתכנים באתר ו/או באפליקציה נעשה מאמץ להקפיד על מהימנות העובדות והנתונים, ייתכנו גם טעויות בפרסום, בין היתר עקב כך שחלק מהתכנים מקורם בצדדים שלישים.
 2. המשתמש יהיה רשאי לפנות לחברה בכתובת דוא"ל opal@opalbalance.com ככל שהוא ירצה להאיר את עיני החברה בדבר פרסום שלדעתו הוא שגוי.

שיפוי:

 1. המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ו/או חברות הקשורות אליה ו/או בעלי מניותיהן ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או כל נציג מטעמן מפני וכנגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב, שכ"ט עו"ד וכו' שייגרמו לחברה עקב אחד ו/או יותר מהנסיבות המפורטות להלן:

א.  שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שמפורסמים בהם שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה.

ב.  הפרה כלשהי מצד המשתמש של תנאי שימוש אלה.

ג.  הפרה של המשתמש של כל זכות של צד שלישי, ובכלל כך זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות.

ד. כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שהמשתמש יגרום לצד שלישי אשר קשור לשימוש באתר ו/או
    באפליקציה ו/או בתכנים שיפורסמו בהם.

חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותו של המשתמש עם החברה.

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה עם החברה ו/או מי מטעמה בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל קודם לכך את הסכמתה של החברה ובכתב.

שינויים בתנאי השימוש:

 1. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.
 2. החברה תעשה כל שביכולתה להודיע על שינוי מהותי בתנאי השימוש, בכל דרך שתמצא לנכון ואשר תביא את דבר השינוי לידיעת המשתמש.
 3. על אף האמור לעיל, החובה להמשיך ולהתעדכן בתנאי השימוש הרלוונטיים חלה על המשתמש ועליו בלבד וקבלת תנאי שימוש אלו מהווה הסכמה מצידו של המשתמש וקבלת החובה מצידו של המשתמש להתעדכן השינוי תנאים אלו.
 4. כל שינוי מהותי שייעשה בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו בתוך שבעה (7) ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר כך על ידי החברה.
 5. כל שינוי אחר בתנאי השימוש ייכנס לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בתכנים שמופיעים בהם לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו.
 6. ככל שהחברה תיאלץ לשנות תנאי כלשהו על מנת לעמוד בדרישות כל דין, אזי שינויים אלו יכנסו לתוקף מיידית ו/או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

הפסקת פעילות האתרים וסיום התנאים:

 1. החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע ו/או זמני את גישת המשתמש לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לתכנים שמופיעים בהם ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל חברות משתמש במועדון הלקוחות ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (כולל בין היתר, מבלי לגרוע, בשל פעולות שנעשו על ידי המשתמש בזדון ו/או ברשלנות בקשר עם האתר ו/או האפליקציה ו/או במסגרת ביצוע רכישות בהם וכדו') וזאת בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין.
 2. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת וכן להגביל את הגישה לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לאחד מהם בין היתר, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירות שניתן בהם.
 3. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם ו/או לנבוע עקב החלטת החברה להפסיק או להשהות את פעילות האתר ו/או האפליקציה.
 4. הוראות תנאי שימוש אלה, ימשיכו להתקיים גם לאחר סיום ההתקשרות בין המשתמש לבין החברה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

קטינים:

 1. האחריות על השימוש באפליקציה על ידי מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים הינה על האפוטרופוס החוקי שלו.
 2. אין באפשרות החברה לוודא כי המשתמש הינו מעל גיל שמונה עשרה (18) ולרוב החברה תסתמך על הצהרת המשתמש עצמו, שאותה החברה רשאית לדרוש בכל שלב.
 3. הורה ו/או אפוטרופוס שיבחר להתקין את האפליקציה על מכשיר שאינו בשליטתו ו/או בחזקתו, נוטל על עצמו את האחריות המלאה בדבר פעולה זו על כל המשתמע והנובע מכך ולחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא לקרות כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי אגב כך וההורה ו/או האפוטרופוס נוטל על עצמו את מלוא האחריות בדבר כך בדרך בלתי מסוייגת ושאינה ניתנת לוויתור ו/או לחזרה בעניין זה כלפי החברה ו/או חברות שקשורות אליה ו/או מי מטעמן ו/או מנהליהן ו/או בעלי מניותיהן.
 4. במקרה שיובא לידיעת החברה כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באתר ו/או באפליקציה, שלא באישור ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמש זה מלהיכנס לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לתכנים הכלולים בהם וזאת מבלי שהדבר יפגע באמור בסעיף 3 לעיל בפרק זה ובאחריות ההורה ו/או האפוטרופוס כביטויה בסעיף 3 לעיל בפרק זה.
 5. החברה שומרת על זכותה לאסוף מידע כללי ו/או מידע אישי מכל משתמש לרבות אם טרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים ובהתקנת האפליקציה על ידי ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי של מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים נותן ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי את הסכמתו לאיסוף המידע הנ"ל.

הסכמה לקבלת הודעות פרסומת:

 1. המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי עם התקנת האפליקציה ומילוי פרטיו, לרבות מספר הטלפון הנייד שלו ו/או מתן הסכמה באתר לכך כי לחברה ו/או למי מטעמה תהיה הזכות לשלוח לו דבר פרסומת, כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") בין בדוא"ל ובין לטלפון הנייד שלו.
 2. ככל שהחברה תשלח דבר פרסומת כהגדרתו לעיל, דבר הפרסומת יכלול אפשרות להסרת המשתמש מרשימת התפוצה של החברה ויהיה זה מחובתו של המשתמש לפעול על פי הדרך שבה ינקוב דבר הפרסום הרלוונטי.
 3. המשתמש יוכל בנוסף ו/או במקביל לפנות לחברה באמצעות כתובת דוא"ל opal@opalbalance.com על מנת לבקש את הסרתו מרשימת התפוצה.
 4. בכל מקרה, כל פנייה מצד המשתמש בכל אחת מהדרכים שפורטו לעיל, להסרתו מרשימת התפוצה תבוצע על ידי החברה בתוך 7 ימי עסקים ואם בפרק זמן זה יישלחו לו הודעות אחרות ו/או נוספות מטעם החברה, כחלק מרשימת התפוצה, הדבר לא יהווה הפרה של הוראות סעיף 30א לחוק התקשרות ולא יקים למשתמש זכות תביעה כנגד החברה ו/או חברות הקשורות בה ו/או שבחזקתה ו/או למי מטען ו/או מנהליהן ו/או בעליהן.

כללי:

 1. תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בין המשתמש לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בין המשתמש לבין החברה.
 2. כל תביעה בקשר לאתר ו/או לאפליקציה או לשימוש בהם, כפופים לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויפורשו על פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ובנוסף לא תחול עליהם כל אמנה בינלאומית בין שמדינת ישראל צד לה ובין אם לאו ובין שאושררה על ידי מדינת ישראל ובין אם לאו.
 3. כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש של המשתמש באתר ו/או באפליקציה תידון אך ורק בבתי המשפט שלו הסמכות העניינית במחוז תל אביב, ישראל.

המשתמש מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. המשתמש מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט.

 1. תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.
 2. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאים אלו זה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר.
 3. כל הכותרת בתנאים אלו מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משמעות משפטית ו/או אחרת.
 4. הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר ו/או האפליקציה ו/או התוכן שמופיע בהם, תהא תקפה למשך שנה אחת (1) בלבד מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.
 5. היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאכוף אותה, אזי הוראה זו תיחשב ככזו שניתנת להפרדה משאר ההוראות בתנאי שימוש אלו לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה אחרת בתנאים אלו.
 6. חל איסור על המשתמש להמחות בין בתמורה ובין שלא, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. ככל שחרף האמור, המשתמש ימחה בניגוד לאמור, המחאה זו תהיה בטלה ומובטלת. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר את התחייבויותיה על פי תנאים אלו ללא הגבלה וללא הודעה על כך ומבלי שלמשתמש תהיה זכות התנגדות לכך.
 7. כל תיקון לתנאי שימוש יחייב ויהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה.
 8. הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלו תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל) בשפה העברית בלבד.
 9. המשתמש מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם.
 10. לחברה ולה בלבד תהא הזכות לקזז מכל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה ככל שאלו יגיעו למשתמש מהחברה ו/או חברות משנה ו/או בבעלותה ו/או מנהליהן, עובדיהן, ו/או מי מטעמן, כל סכום ו/או זכות ו/או טובת הנאה שיגיע להם ו/או למי מטעמן
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page

נציג שלנו יחזור אליכם בשעות הפעילות

נציג שלנו יחזור אליכם בשעות הפעילות

בקשתכם נקלטה בהצלחה

דילוג לתוכן